Bel ons direct!

(023) - 2100140

Wie is Mac Genius?

Mac Genius is kantoorhoudende te (2025 DT) Haarlem aan Marsmanplein 2, ingeschreven in het handeslregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62127454. Hierna te noemen “Mac Genius” of afgekort “MG”.

1. Al onze prijsopgaven zijn in Euro’s en exclusief btw. tenzij anders vermeld.
Betalingen:

1. Betaling is uiterlijk verschuldigd vanaf het moment van aflevering, betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
Per iDeal: Bij aanschaf product, zonder extra kosten.

Per Pin: Direct bij aflevering, zonder extra kosten.

Per CreditCard: Bij aanschaf product, ivm incassokosten die creditcard maatschappijen rekenen, wordt hiervoor een vergoeding gevraagd.

Per Overboeking: Na aanschaf tijdens reparatie product, ontvangt u een factuur. Uw apparaat kan worden afgehaald/opgestuurd na betaling. Er zijn geen extra kosten voor de betaalwijze.

2. Bij bedragen hoger dan EUR 750,- kan om een aanbetaling of vooruitbetaling worden gevraagd. MG zal de opdracht pas dan uitvoeren nadat het afgesproken bedrag op bankrekening van MG is bijgeschreven.

3. Betaling op factuur valt niet onder de standaard betaalmethoden. Alleen door regelmatig terugkerende klanten kan een verzoek hiertoe worden ingediend. Na toetsing geldt dan: Betalingstermijn
Bij betalingswijze op rekening dient het factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum op bankrekening MG bijgeschreven te zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn gaat de volgende incassoprocedure in werking:

• De eerste herinnering wordt 14 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. De betalingstermijn van deze herinnering is 7 dagen.

• De tweede herinnering wordt 21 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. Deze herinneringsfactuur wordt met EUR 16,50 incasseringskosten verhoogd. De betalingstermijn van deze factuur is 7 dagen.
• Na 28 dagen wordt ivm de wettelijke verplichting hiertoe een ingebrekestelling aangetekend verzonden. De termijn van deze ingebrekestelling is 7 dagen.

• Na 35 dagen na oorspronkelijke factuurdatum wordt overgegaan tot incassoprocedure, waarbij alle incassokosten en de rente voor rekening van de cliënt komen. MG maakt gebruik van de diensten van Excellent incasso.

Refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso:
Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice op het volgende adres: klantenservice@mac-genius.nl. U kunt dan binnen 1 werkdag een inhoudelijke reactie ontvangen. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag gelijk terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.
Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.

Facturatiebasis:

1. Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.

2. Facturering van honorarium en goederen vindt altijd plaats op basis van bestede uren en materialen.

Leveringen:
1. Aan offertes gedaan door MG kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Defecte onderdelen worden altijd eigendom van MG. Indien cliënt na ondertekening orderbevestiging alsnog besluit om reparatie niet te laten uitvoeren behoudt MG het betreffende onderdeel zonder restitutierechten van cliënt.
3. MG is eerst gehouden een opdracht uit te voeren wanneer deze schriftelijk is geaccepteerd. Opdrachten kunnen zonder opgaaf van reden door MG worden geweigerd.
4. Goederen blijven na aflevering aan cliënt of aan het adres dat door cliënt is opgegeven, het eigendom van MG totdat cliënt het volledige daarvoor verschuldigde bedrag betaald heeft.

Klachten:

1. Klachten op geleverde diensten/goederen dienen binnen 9 dagen na overdracht apparatuur aan MG bekend te worden gemaakt.

2. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend bij klantenservice@mac-genius.nl

3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen MG ter zake de betreffende gebreken/facturen

Transport:

MG verzorgt in geen geval het transport van apparatuur. De cliënt kan er wel voor kiezen om MG opdracht te geven het transport in eigen naam voor rekening en risico van de cliënt te regelen met vervoerder UPS. Indien de cliënt hiervoor kiest, is er sprake van een overeenkomst van lastgeving met MG. MG geeft UPS dan de opdracht om het transport voor rekening en risico van de cliënt te verzorgen. MG is in geen geval verantwoordelijk voor het transport, noch aansprakelijk voor de kosten of schade die daarvan om welke reden dan ook het gevolg zijn. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade, vermissing of verlies van alle aan MG ter beschikking gestelde materialen.
De kosten die MG rekent voor transport zijn gebaseerd op gewicht van het betreffende apparaat plus een transportdoos gewicht van maximaal 1.5KG. mocht klant een transportverpakking gebruiken met een hoger gewicht, dan heeft MG het recht om een extra transportvergoeding in rekening te brengen.

Garantie:

1. De hardware garantie periode is op basis van de bij aanschaf overeengekomen garantie module. Indien geen module is overeengekomen is de Apple part garantie van toepassing welke 3 maanden is. Deze gaat in op het moment dat de apparatuur gereed is gemeld aan de cliënt.

2. Garantie afhandeling is gerelateerd aan de afgesproken module. Indien geen module is overeengekomen dan heeft de cliënt recht op de Apple part garantie afhandeling op de Mac Genius standaard garantie.

3. Indien door MG geleverde/gerepareerde apparatuur wordt aangesloten op niet-gecertificeerde bekabeling op apparatuur, danwel door niet gediplomeerde monteurs wordt aangesloten dan vervalt de garantie op door MG geleverde/gerepareerde apparatuur.

4. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing.

5. Tegen een meerprijs is een garantiemogelijkheid die de standaard 3 maanden-garantie van MG overschrijdt.

6. Voorts geeft MG geen enkele garantie op het correct functioneren van de software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachtingen van de cliënt functioneren van de software.

7. Het volledige risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de cliënt.

8. Complicaties die optreden tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van MG, hetzij bij de cliënt, die niet het directe gevolg zijn van verwijtbaar handelen van MG, vallen buiten de verantwoordelijkheid van MG. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan cliënt.

9. MG is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van cliënt, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.

10. MG gaat er van uit dat cliënt zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek op reparatie. Reservekopieeen worden door MG alleen gemaakt wanneer cliënt daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. MG is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.

11. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door MG verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.

12. Gezien de aard en werking van computers kan MG geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering. Gezien de materiaalkeuze van Apple voor haar apparatuur kan esthetische beschadiging bij reparatie soms niet geheel worden uitgesloten. MG wijst verantwoordelijkheid hiervoor af.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. In geval van geschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

Algemeen
1. Mac Genius is op geen enkele wijze verbonden met Apple Computer©Inc.
2. Mac Genius is een onafhankelijk bedrijf en geen Apple authorized Service Provider.

Voor eventuele toelichting of vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

Om u beter van dienst te zijn maakt Mac Genius gebruik van cookies.

Sluiten